KATEDRA INFORMATYKI
 

prof. dr hab. inż. Z. Kabza

 

 

dr hab. inż. M. Tomaszewski, prof. PO

Więcej informacji oraz wykaz publikacji dostępny w Reaserch Gate: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Tomaszewski6 oraz Google
Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=bp9JVGUAAAAJ&hl

 

 

 

dr inż. Ł. Dzierżanowski

Dr inż. Łukasz Dzierżanowski pracuje na Politechnice Opolskiej od 2002 roku. Współtworzył specjalność Komputerowe Wspomaganie Projektowania na kierunku Informatyka. Większość prowadzonych przez niego zajęć związana jest z zagadnieniami z dziedziny CAD. Pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana WEAiI ds. Programu Erasmus+.

 

dr inż. H. Majchrzak

.

 

dr inż. P. Michalski

.

 

dr inż. W. Radziewicz

.

 

mgr inż. M. Lasar

Z dniem 1.01.2014 roku decyzją JM Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa w oparciu o wcześniejszą uchwałę Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Senatu powołano samodzielną Katedrę Elektrowni i Systemów Pomiarowych.

Tematyka badawcza oraz awanse naukowe

Dominującą dyscypliną naukową w Katedrze jest elektrotechnika oraz energetyka i diagnostyka przenikające się z ekonomią, zarządzaniem, budownictwem i ciepłownictwem. Obszar działalności naukowo-badawczej realizowany w ramach prac naukowo-badawczych statutowych i własnych w kolejności alfabetycznej obejmuje:

 • analizy i prognozy rynku energetycznego,
 • analizy techniczno-ekonomiczne systemów,
 • aparatura diagnostyczna, czujniki do pomiarów diagnostycznych,
 • audyt energetyczny, ekologiczny i finansowy,
 • badania elektrowni i systemów grzewczo-klimatyzacyjnych,
 • badania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • badania i analizy procesów resztkowych towarzyszących pracy maszyn elektrycznych,
 • badania diagnostyczne silników indukcyjnych,
 • badania diagnostyczne zespołów maszynowych napędzanych silnikami indukcyjnymi,
 • badania diagnostyczne turbozespołów,
 • badania wibroakustyczne silników indukcyjnych klatkowych,
 • badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC,
 • badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC,
 • badania stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce,
 • diagnostyka procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych i monitoringu,
 • diagnostyka wizyjna sieci elektroenergetycznych,
 • efektywne gospodarowanie energią i środowiskiem
 • integracja dokumentacji technicznej,
 • optymalizacja i monitorowanie procesów inwestycyjnych, eksploatacyjnych i odnowy,
 • magazynowanie energii,
 • monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych,
 • nowe technologie diagnozowania off-line i on-line maszyn wirujących,
 • planowanie przestrzenne i systemowe,
 • pomiary energii,
 • racjonalne użytkowanie energii i środowiska,
 • rynek mocy i inteligentne sieci,
 • rozwój zrównoważony - inteligentna energia,
 • zaawansowane technologie pozyskiwania energii
 • zintegrowane systemy zarządzania.

W latach 2014-2016 pracownicy Katedry oraz doktoranci uzyskali stopnie naukowe:

 • postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu profesora dr. hab. inż Sławomirowi Szymańcowi w dniu 15.04.2015 roku.
 • doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie kolokwium habilitacyjnym nt. Obciążenia zimowe linii elektroenergetycznych na przykładzie Polski, dr hab. inż. Michał Tomaszewski, Studia i Monografie z. 353, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, kolokwium odbyło się 04.12.2014 r.
 • doktora nauk technicznych broniąc pracę doktorską pt. Identyfikacja i rekonstrukcja elementów rurowych w instalacjach przemysłowych na potrzeby inwentaryzacji, dr inż. Paweł Michalski, obrona odbyła się 13.11.2014 r (promotor dr hab. inż. Sławomir Zator prof. PO),

Konferencje i publikacje

Potwierdzeniem aktywności naukowej pracowników Katedry są liczne publikacje w uznanych periodykach, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, wydawane książki i monografie. Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych organizuje cykliczną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Forum Energetyków GRE’, której XIV edycja odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2014 r.- GRE’2014 w Szczyrku. Jubileuszowa XV edycja odbyła się również w Szczyrku w dniach 27-29 czerwca 2016 r.- GRE’2016. Współorganizatorem Konferencji była Katedra Zarządzania Energetyką z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Wydawnictwo Nowa Energia. Celem organizowanych konferencji jest wymiana informacji naukowych, badawczych i doświadczeń zawodowych w zakresie wdrażania nowych technologii, szczególnie w energetyce, promocja ofert naukowych, technicznych i technologicznych oraz wytyczanie perspektyw rozwoju i modernizacji energetyki. Tematyka konferencji obejmuje aktualne zadania badawcze realizowane w strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. W konferencjach uczestniczą również specjaliści zajmujący się diagnostyką, modernizacją, remontami, eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych.

Głównym celem konferencji GRE’2014 i GRE’2016 była wymiana doświadczeń przedstawicieli przemysłu i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert ze strony nauki oraz przemysłu w zakresie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem postępu w technologii budowy i eksploatacji systemów energetycznych. W konferencjach uczestniczyli również goście zagraniczni z Anglii, Czech, Finlandii, Ukrainy.

Pracownicy Katedry w latach 2014-2016 uczestniczyli czynnie w następujących konferencjach:

 • XXIII, XXIV i XXV Seminarium Naukowo-Techniczne „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”, Rytro 2014, 2015 i 2016.
 • Warsztaty inżynierskie  CATIA V6, Akademia Techniczno-Humanistyczna, 12.03.2014 Bielsko-Biała.
 • Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej – Pokrzywna, 2014, 2015 i 2016.
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2014 – Szczyrk 16-18.06.2014r.
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2014 – Szczyrk 16-18.06.2014r.
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016 – Szczyrk 27-29.06.2016r.
 • Heat not Lost – efektywność energetyczna, izolacje termiczne dla energetyki i przemysłu, projektowanie i wykonawstwo – Kraków 18-19.09.2014r.
 • V konferencja Inwestycje w Energetyce 30.09-01.10.2014 r. Opole.
 • MESco szkolenie z ANSYS Fluent „Przepływy wielofazowe i wprowadzenie do UDF” – Tarnowskie Góry 18-19.02.2014.
 • V Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich w Kaliszu, Kalisz, 4-5.12.2014 r..
 • Warsztaty Naukowe Wofex w Ostravie, 9 września 2014 r.

Wyniki prac badawczych, doświadczeń naukowych i dydaktycznych pracownicy Katedry przedstawili w następujących publikacjach, artykułach i referatach:

1.    Bartodziej G., Tomaszewski M., Wybrane zagadnienia inżynierii finansowej w technice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2013.
2.    Dzierżanowski Ł., Ruszczak B., Adaptacja metody LCC na potrzeby klasyfikacji linii energetycznych, Nowa Energia, nr 1 (37)/2014.
3.    Dzierżanowski Ł., Ruszczak B., Aplikacja wspomagająca planowanie kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej, Nowa Energia, nr 1 (37)/2014.
4.    Dzierżanowski Ł., Ruszczak B.: „Oprogramowanie wspomagające klasyfikację linii i planowanie kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej”, [w :] Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych, [red. :] Zdzisław Kabza, Sławomir Zator, s.: 149-157, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014.
5.    Szymaniec S., Plutecki Z.: Poprawność oceny wyników pomiaru emisji wnz maszyn elektrycznych w zmiennych warunkach mikroklimatycznych. Przegląd Elektrotechniczny nr 1, rok 2014, str. 229-231.
6.    Kacperak M., Szymaniec S.: Diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle cementowym. Zagadnienia wybrane. Część I. Napędy i Sterowanie, 2014, nr 5, str. 106-111.
7.    Ruszczak B., Tomaszewski M., Extreme Value Analysis of Wet Snow Loads on Power Lines, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 30, No. 1, January 2015.
8.    Rydlik P., Szymaniec S.: Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych na etapie ich remontu i retrofitu. Wyd. BOBRME, Katowice 2014, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 101, str. 135-140.
9.    Rydlik P., Szymaniec S.: Remonty i retrofit wirników generatorów synchronicznych Wyd. BOBRME, Katowice 2014, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 101, str. 129-134.
10.    Szymaniec S.: Aparaturowe aspekty diagnostyki maszyn elektrycznych w oparciu o sygnał wnz. Wyd. BOBRME, Katowice 2014, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 102, str. 115-120.
11.    Plutecki Z., Smykała J., Szymaniec S.: Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Wyd. BOBRME, Katowice 2014, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 102, str. 201-207.
12.    Szymaniec S.: Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce – wyważanie. Red: Kabza Z., Zator S. : Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych: Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2014, s. 31-42. Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 377.
13.    Szymaniec S.: Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce – osiowanie. Red: Kabza Z., Zator S. : Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych: Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2014, s. 43-58. Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 377.
14.    Plutecki Z., Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych metodą pomiaru wyładowań niezupełnych. Red: Kabza Z., Zator S. : Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych: Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2014, s. 97-115. Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 377.
15.    Rydlik P., Szymaniec S.: Remonty i modernizacje wirników generatorów synchronicznych. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.75.
16.    Rydlik P., Szymaniec S.: Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.75.
17.    Szymaniec S.: Bieżaca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.76.
18.    Kandora W., Szymaniec S.: Diagnostyka  izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.76.
19.    Szymaniec S., Zator S.: Badania i wdrożenia w Instytucie - Katedrze Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.60-62.
20.    Plutecki Z., Smykała J., Szymaniec S.: Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Napędy i Sterowanie, 2014, nr 11, str. 80-93.
21.    Gasz R., Automatyczne generowanie wysokiej jakości modeli 3D obiektów przemysłowych, Prace Doktorantów, Politechnika Opolska, Opole 2015, s.23-26.
22.    Szymaniec S.: Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych w przemyśle – doświadczenia własne. Wyd. BOBRME, Katowice 2015, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 105, str. 15-20.
23.    Tomaszewski M., Krawiec M., Możliwości zastosowania bezzałogowych urządzeń latających w diagnostyce napowietrznych linii elektroenergetycznych, Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych, red. Kabza Z., Zator S., SiM nr 377, Opole, 2014.
24.    Ruszczak B., Tomaszewski M., Wspomaganie procesu eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych przez ograniczenie wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych, Energetyka nr 5/2014 ss. 279-282
25.    Ruszczak B., Tomaszewski M., Planowanie działań operatora sieci elektroenergetycznej w celu ograniczania wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych, Nowa Energia nr 1/2014.
26.    Tomaszewski M., Krawiec, Monitoring linii elektroenergetycznych przy użyciu bezzałogowych urządzeń latających (UAV), Nowa Energia nr 1/2014.
27.    Zator S., Gasz R., Wykorzystanie metod wizyjnych do analizy odkształceń kompensatora pyłoprzewodów, Computer applications in electrical engineering 2015, Poznan University of Technology Academic Journals – Electrical Engineering, issue 84, 2015, s.201-206.
28.    Gasz R., Automatically setting the position of a camera by images, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka z.71 nr 355/2015, Opole 2015, s. 19-20.
29.    Gasz R., Wykorzystanie systemu wizyjnego do wstępnej półautomatycznej diagnostyki na potrzeby energetyki, Nowa Energia, nr 2-3/2016, s. 107-108.
30.    Gasz R., Detection of Human Silhouette in Depth Maps using HOG Algorithm, WOFEX 2016, Eds: M. Krátký, J. Dvorský, P. Moravec, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-3961-5, s. 533-539.
31.    Michalski P., Osuchowski J.: Analiza powierzchni paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem metod wizyjnych, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska, 09.06.2016.
32.    Osuchowski J.: Computer aided analysis of studio microphones characteristics, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej z. 72, ISSN 1429-1533, 15.06.2016r.
33.    Osuchowski J., Szymocha S.: Microsoft Kinect MeasurementAccuracy for Different Shapesof Objects, WOFEX 2016, ISBN 978-80-248-3961-5, 06.09.2016r.
34.    Radziewicz W.: Zastosowanie urządzenia pomiarowego klasy LIDAR dla energetyki wiatrowej, Wyd. BOBRME, Katowice 2016, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 110.
35.    Szymaniec S.: Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych w przemyśle – doświadczenia własne Napędy i Sterowanie, 2016, nr 1, str. 66-72.
36.    Szymaniec S.: Eksploatacja i diagnostyka łożysk tocznych w napędach elektrycznych – część I, Industrial Monitor, rok 2016, nr 1, str. 64-73.
37.    Szymaniec S.: Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych w przemyśle i w energetyce – doświadczenia własne. Nowa Energia, 2016 rok, nr 2, , str.28-41.
38.    Szymaniec S.: Monitoring stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w przemyśle – przykład aplikacji część I. Wyd. BOBRME, Katowice 2016, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 110, str. 71-76.
39.    Szymaniec S.: Monitoring stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w przemyśle – przykład aplikacji część II. Wyd. BOBRME, Katowice 2016, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 110, str. 77-82.
40.    Szymaniec S.: Organizacja eksploatacji i diagnostyki w przedsiębiorstwie, Wyd. BOBRME, Katowice 2016, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 110, str. 83-88.
41.    Szymaniec S.: Statystyka uszkodzeń w elektrowniach zawodowych, Wyd. BOBRME, Katowice 2016, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 109, str. 185-190.
42.    Szymaniec S.: Eksploatacja i diagnostyka łożysk tocznych w napędach elektrycznych – część II, Industrial Monitor, rok 2016, nr 2, str. 56-60.
43.    Kandora W., Szymaniec S.: Badania i diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich. Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2016, Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 439.
44.    Szymocha S.,  Osuchowski J.: The Use of Glass with PDLC Film in Active Dimming Systems, WOFEX 2016, ISBN 978-80-248-3961-5, 06.09.2016r.
45.    Zator, S., Gasz R., Wykorzystanie systemu wizyjnego do wstępnej półautomatycznej diagnostyki na potrzeby energetyki, Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych pod red. Z. Kabzy i  S. Zatora, Politechnika Opolska, Opole 2016, s. 41-54, ISBN 978-83-65235-39-8.
46.    Zator S., Michalski P. , Osuchowski J.: Analiza elementów przęsła elektroenergetycznego na podstawie danych LIDAR, Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych, ISSN 1429-6063, 27.06.2016.
47.    Zator S., ,Michalski P., Osuchowski J.: Analiza elementów przęsła elektroenergetycznego na podstawie danych LIDAR, Nowa Energia 2(50)/2016, ISSN 1899-0886, 01.04.2016.

Baza dydaktyczno-laboratoryjna Katedry

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie na 5. kierunkach: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Elektronika Przemysłowa oraz Energetyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach I i II stopnia studiów. Uczestniczymy również w procesie dydaktycznym na Studiach Doktoranckich – III stopień studiów, w dyscyplinie Elektrotechnika oraz w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. W procesie dydaktycznym studenci i doktoranci korzystają z następujących laboratoriów:

 • systemów komputerowych,
 • miernictwa i systemów pomiarowych,
 • pomiarów elektrycznych wielkości nieelektrycznych
 • mikroprocesorowych systemów pomiarów i sterowania,
 • inteligentnych systemów obliczeniowych,
 • eksploatacji i diagnostyki maszyn.

W laboratorium systemów komputerowych wyodrębniono pracownie:

 • zintegrowanych systemów zarządzania
 • technologii CAD
 • integracji technologii informatycznych,
 • wirtualnych przyrządów pomiarowych i graficznych języków programowania.

Prężnie działa Koło Naukowe InfoVOLT, którego Opiekunem jest dr inż. Paweł Michalski a Prezesem Paweł Jokiel. Celem działalności Koła Naukowego jest - doskonalenie umiejętności studentów w zakresie projektowania CAD/CAM, realizacja praktycznych projektów w obszarze automatyki, robotyki i informatyki.

Zaplecze naukowo-badawcze

Wykonując prace naukowo-badawcze na rzecz przemysłu i gospodarki narodowej, prace własne, pracownicy Katedry zorganizowali następujące specjalistyczne laboratoria:
Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Elektrowni.

Bazę tego laboratorium stanowią bloki energetyczne 360 MW i urządzenia pomocnicze Elektrowni Opole. W tej nowoczesnej wytwórni energii elektrycznej pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest  zarówno aparatura będąca własnością Elektrowni jak i Katedry.

Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Zakładach TurboCare Polska SA w Lublińcu. W tym nowoczesnym zakładzie produkcyjno - remontowym energetyki, pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest  zarówno aparatura będąca własnością TurboCare Polska SA w Lublińcu jak i Katedry.
Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Cementowni

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Cementowni ODRA SA. W tej nowoczesnej wytwórni cementu pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura będąca własnością Cementowni jak i Katedry.

Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Łożysk Tocznych

Laboratorium badawczego z cechami mobilności w którym można prowadzić diagnostykę eksploatacyjną łożysk tocznych w napędach zasilanych zarówno sieciowo jak i z urządzeń energoelektronicznych. Możliwe jest również prowadzenie prac w zakresie opanowania w kraju technologii montażu i serwisu najnowszego produktu łożyskowego, łożysk izolowanych w tym ceramicznych, przeznaczonych głównie do napędów zasilanych z falowników.

Laboratorium Badań Oblodzenia Linii Elektroenergetycznych

Laboratorium powstało w wyniku realizacja pracy zleconej nr BU-41/14 „Utworzenie laboratorium B+R w zakresie badań oblodzenia linii elektroenergetycznych”. Uczestnikami byli: mgr inż. Paweł Michalski, mgr inż. Mirosław Lasar, mgr inż. Michał Krawiec, dr inż. Łukasz Dzierżanowski – kierownik pracy.

W posiadaniu Katedry jest unikatowa aparatura pomiarowa m.in.

 • laserowy anemometr dopplerowski FlowLite z procesorem sygnałowym BSA-F60 firmy Dantec Measurement Technology,
 • kamera termowizyjna VarioCAM Head z kompletem obiektywów, w tym z teleobiektywem firmy InfraTech GmbH,
 • fazowy skaner laserowy Trimble FX firmy Trimble,
 • defektoskop ultradźwiękowy 37DL Plus firmy Olympus,
 • mierniki firmy Testo m.in. TESTO 435 z kompletem sond do pomiarów wielkości środowiskowych, analizator spalin Testo 330-2LL,
 • analizatory stacjonarne i mobilne do pomiarów wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych wraz z czujnikami,
 • analizatory w tym wielokanałowe do pomiaru i analizy sygnałów diagnostycznych wraz z czujnikami firmy SKF,
 • aparaturę do pomiarów izolacji głównej i zwojowej maszyn elektrycznych firm MEGGER i BEAKER SKF,
 • drukarki 3D,
 • kamera stereowizyjna Zedd Stereolabs,
 • 3 zestawy dronów,
 • mobilna platforma obliczeniowa Nvidia Jetson TK1

Staże naukowe i zawodowe, wymiana międzynarodowa

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w integracji europejskiej poprzez udział w programie „Erasmus plus”, prowadzą zajęcia w językach obcych ze studentami z programu Erasmus, wygłaszają wykłady na uczelniach zagranicznych, biorą udział w wyjazdach dydaktyczny w ramach programu Erasmus.

Aktywnie uczestniczymy w realizacji programu inicjatywy wspólnotowej „Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (POWT)” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Tytuł programu: Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki. Głównym zadaniem programu jest: Pogłębienie i rozszerzenie współpracy między Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie a Politechniką Opolską w zakresie edukacji i nauki z priorytetowym skupieniem się na studiach doktoranckich. Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia, podniesienie poziomu badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i informatyki.
W ramach współpracy między Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie a Politechniką Opolską w 2016 roku dr inż. Paweł Michalski odbył staż zagraniczny -1 miesiąc, tematyka :Metody przetwarzania chmur punktów.

Oferta Katedry dla przemysłu i gospodarki

Wiedza i doświadczenie kadry Katedry pozwala przedstawić szerokie spektrum oferty w zakresie prac badawczych, ekspertyz, analiz oraz innych specjalistycznych opracowań technologicznych i metodologicznych. Oferty opracowano na bazie rozwiązanych zadań badawczych wdrożonych w przemyśle oraz opracowań dla jednostek samorządu terytorialnego. Dalsze informacje  można znaleźć w informatorze nt. oferty badawczo-wdrożeniowej Politechniki Opolskiej dla podmiotów gospodarczych. Katedra może zaoferować:

 • odbiór maszyn, pomiary odbiorcze;
 • modernizację maszyn, oraz konstrukcji wsporczych i fundamentów;
 • kompleksową ocenę stanu technicznego: konstrukcji, ciągu technologicznego maszyn, monitoring stanu zespołów maszynowych;
 • ocenę wpływu pracy maszyn i urządzeń na konstrukcję stropów i budynków;
 • pomoc przy wdrożeniu system kontroli strat rozruchowych bloków energetycznych;
 • kompleksowe monitorowanie trybu przygotowania i realizacji zadań modernizacyjno-inwestycyjnych;
 • analizę kosztów i efektywności w gospodarce komunalnej w tym z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej GIS;
 • analizy ekonomiczne w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i innych;
 • nadzór na modernizacją sterowania dostawą ciepła do budynku uwzględniającą zyski ciepła;
 • wdrożenie systemu bieżącego monitorowania obciążenia sieci;
 • badanie czujników temperatury oraz budowa i/lub wzorcowanie przetworników temperatury;
 • badanie elektronicznych przetworników liczników ciepła z wyjściem impulsowym lub odczytem cyfrowym;
 • badanie liczników oraz przepływomierzy wody zimnej i gorącej;
 • diagnostykę kotłów energetycznych o mocy do 500 kW.

Jako przykład współpracy z przemysłem można podać wykonywaną w ostatnim okresie czasu pracę zleconą : BU-10/15 - 168/15/63PZB „Geodezyjny skaning geometrii parownika kotła nr 5 wraz z oceną przemieszczeń komory paleniskowej”.